DRUM PUMP/BARREL PUMP/HAND PUMP/MAGNETIC DRIVE PUMP/AODD PUMP/DIAPHRAGM PUMP/AIR PRESSURE PUMP/VACUUM CLEANER/ปั้มมือหมุน/ ปั๊มดูดน้ำมัน/ปั้มน้ำมันหลอดแก้ว

บทความ

การเลือกใช้รุ่นสินค้า DRUM PUMP / HAND PUMP

18-06-2555 09:08:59น.

การเลือกรุ่นของ Drum/Barrel Pumps และ Hand Pumps
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

1.  เลือกส่วนประกอบของปั้มที่สัมผัสกับสารเคมีหรือของเหลว ( Wetted Parts ) 

 

1.1     แจ้งชื่อ,ความเข้มข้นและอุณหภูมิของของเหลวหรือสารเคมีที่จะนำปั้มไปใช้งานให้กับทางผู้ขายและหากมีเอกสาร MSDS ของสารเคมีหรือของเหลวดังกล่าวแนบให้กับทางผู้ขายด้วยก็จะดีมากเพื่อความถุกต้องและแม่นยำในการคัดเลือกวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นตัวปั้มให้เหมาะสมกับสารเคมีนั้นๆ

1.2     หากทราบค่าความถ่วงจำเพาะ ( S.G.) และค่าความหนืด ( viscosity )ของของเหลวหรือสารเคมีดังกล่าว ก็ให้แจ้งกับทางผู้ขายด้วยเพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการเลือกรุ่นของปั้มให้เหมาะกับความหนืดและความถ่วงจำเพาะของสารเคมีนั้นๆ

1.3     แจ้งข้อมูลขนาดบรรจุ,ความสูงและตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากถังบรรจุสารเคมีเพื่อใช้เลือกความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านปั้ม

1.4     ทำการเลือกรุ่นของปั้มที่จะใช้งาน โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีปั้มหลายรุ่นที่เข้าข่ายนี้

1.5    ในส่วนของ Hand Pumps จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือกในขั้นนี้ส่วนของ    

     Drum/Barrel Pumps จะต้องเลือกส่วนของมอเตอร์ขับปั้มในขั้นตอนที่ 2 เพิ่มเติม

 

 

2.  เลือกส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับปั้มสำหรับ ( Drum/Barrel Pump Motors )

 

2.1   แจ้งข้อมูลของสารเคมีหรือของเหลวที่จะนำปั้มไปใช้งานให้กับทางผู้ขายว่าเป็นสารเคมีไวไฟ หรือไม่   ถ้าใช่ให้เลือกใช้เฉพาะมอเตอร์ลม (air motor) หรือมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิดเท่านั้น ( ex-proof motor )

2.2   แจ้งข้อมูลของอัตราการขนถ่าย (flow rate : ลิตรต่อนาที) และระดับความสูงที่ต้องการใช้งาน  ( head : เมตร ) ให้กับทางผู้ขาย

2.3   แจ้งข้อมูลความถี่ในการใช้งาน เช่น ต้องการขนถ่ายสารเคมีจากถัง 200 ลิตรจำนวน 10 ถังทุก 1 ชั่วโมงให้กับทางผู้ขาย

2.4   ทำการเลือกรุ่นของมอเตอร์ที่จะใช้งานร่วมกับส่วนของก้านปั้ม โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีมอเตอร์หลายรุ่นที่เข้าข่ายนี้

2.5    ทำการเลือกรุ่นของมอเตอร์ที่จะใช้งาน ในขั้นตอนนี้อาจจะมีมอเตอร์หลายรุ่นที่เข้าข่ายนี้

 

3.  จัดชุดของก้านปั้มและส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับปั้มที่เหมาะสมกับลักษณะงานฺ ( Barrel Pump Sets ) 

 

3.1     ทางผู้ขายจะทำการเลือกชุดของปั้ม (ก้านปั้ม + มอเตอร์) ที่จะนำไปใช้งานโดยนำรุ่นของก้านปั้มและมอเตอร์ในข้อ 1.4 และ 2.5 มาพิจารณาจัดเป็นชุดของ Drum/Barrel pumps ซึ่งอาจจะมีได้หลายชุดเสร็จแล้วทางผู้ขายจะนำเสนอให้ลูกค้าพิจารณาสั่งซื้อต่อไป

 

หมายเหตุ : ทางผู้ขายได้จัดทำแบบฟอร์มข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเลือกใช้งาน Drum/Barrel Pumps และ Hand Pumps ร่วมกันสารเคมีหรือของเหลวตามความต้องการของลูกค้าไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้าในการแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้กับทางผู้ขายครับ